Archive for the ‘מילים, מילים’ Category

שתי מילים [3]

14 בנובמבר 2010

ז' בכיסלו

 

~

שִּרְגּוּג  ז'  פתיון, דבר שיש בו למשוך ולפתות משהו.  לשרגג, לפתות.

שִּרְגּוּן  ז'  ארגון מחדש, ריאורגניזציה.  לשרגן, לארגן מחדש.

~

 

מילה [1]

7 בנובמבר 2010

ל' בחשוון

 

~

אִצְטַרְכִיָה  נ'   הצטרכות, כלל המצרכים הדרושים לאדם, צידה וציוד.

~

~